THỜI GIAN

BÁC HỒ KÍNH YÊU

Kho tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Thị Thúy Hằng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  THIÊN NGA

  MƯA

  THL

  GD

  ......

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KỶ NIÊM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4

  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC NĂM

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thái Phước (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:35' 21-08-2014
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2012 - 2013
  Môn thi : Tiếng Anh 9
  Thời gian : 150 phút (Không kể thời gian giao nhận đề)

  * Thí sinh làm bài vào Tờ giấy thi.
  A. LISTENING
  Part 1: You will hear four different short dialogues with four people. Listen to the dialogues and complete each space in the chart.


  I
  II
  III
  IV
  
  
  Full name:
  Andrew …………
  Jane ………………..
  ……………… Best
  
  Tim ………………..

  
  
  From:
  ……………
  ……………
  ……………
  
  ……………

  
  
  Age:
  ……………
  ……………
  ……………
  
  ……………

  
  
  Part 2: You will hear an interview with six different people talking about sports. Listen carefully and match the people (1–6) with their opinions (a–h). There are two extra opinions.
  1 Mark 3 Nigel 5 Sally
  2 Vicky 4 Angela 6 Steve
  _____________a . It`s more important to study than to play sports.
  _____________ b. Education is about learning different things, not just about studying.
  _____________c. I can`t see the point of doing sports.
  _____________d. Sport should definitely be compulsory.
  _____________ e. Sport should be optional for older students.
  ______________f. It is easier to study after doing some sports.
  _____________ g. You learn some useful skills when you do sports.
  ______________h. Students should be allowed to do only the sports they enjoy.  B. PRONUNCIATION, VOCABULARY AND GRAMMAR.
  I. Pick out the word with the underlined part pronounced differently from that of the others.
  1
  A. closed
  B. hiked
  C. impressed
  D. laughed
  
  2
  A. proofs
  B. knocks
  C. suburds
  D. skirts
  
  3
  A. flood
  B. food
  C. soon
  D. pool
  
  4
  A. advantage
  B. addition
  C. advertise
  D. adventure
  
  5
  A. there
  B. though
  C. teeth
  D. breathe
  
  II. Choose the best answer .
  1. Hurry! There is very (little / several / few / many) time left.
  2. Do it right now, (do you / aren’t you / will you / don’t you)? 3. Uh! I hear someone (shouting / shout / shouted / to shout) in the distance.Can you hear it too ?
  4. I didn’t see anyone but I felt as though I (was being watched / am being watched / have been watched / am watched).
  5. Nothing will prevent him ( in / at / from / on ) succeeding .
  6. Linh as well as her friends (is / are / has been / have been) to Phong Nha Cave several times.
  7. The house is being covered (in / by / with / on) smoke.
  8. It is high time you (are/ were / must be / have been) more attentive in class. 9. I find the time of English meals (very strange / is very strange / very being strange / be very strange).
  10. You will fail your exam ( if / or / unless / because) you learn harder.
  11. How did you get here? Did you come (by / in / on / with) the train ?
  12. How untidy your room is ! It needs (to clean / being cleaned / cleaning / to cleaning).
  13. Mrs Lan had the gardener (to plant / planting / to be planted / plant) some trees.
  14. He won’t be able to pay the car (until / if / so / without) his brother’s help.
  15. I hope he doesn’t keep us (to wait / waiting / for waiting / wait).
  III. Give the correct form of the verbs in brackets.
  1. No progress (make) ……since he moved here.
  2. I wish I (know)…… you needed the book. I (can buy) …… it for you in London.
  3. I am sorry about the noise last night. We (have) …… a party with some our relatives.
  4. Look! It is black cloudy. It (rain) ……
  5. Did you remember (turn) ……off the lights when you left ?
  6. She won’t get married until she (be) ….. 26 years old.
  7. Since Mr Nam (sell) ……his car, he (cycle) ……to work everyday.
  8. Janet always (talk) …on the phone very long. Her mother is very angry.
  IV. Use the correct form of the words in brackets to complete sentence.
  1. I watch the news everyday because it’s very (inform) ………
  2. I really don’t think he has enough (
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  THƯ GIÃN

  ĐÀN PIANO

  VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20 - 11 - 2012

  HẸN GẶP LẠI

  Photobucket CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐÓNG GÓP TÀI NGUYÊN CHO THCS THẠCH LẠC WEBSITE . HẸN GẶP LẠI

  VIDEO